Refugis de Fauna Auxiliar

REFUGIS DE FAUNA AUXILIAR

Els nostres serveis de gestió d'espais verds mitjançant illes de biodiversitat

<b>OpenNatur</b> ofereix el servei de la <b>gestió integrada de plagues</b> a ciutats, espais verds i jardins privats. A causa de la normativa europea i espanyola (Directiva 2009/128/CE i RD 1311/2012), s'han reduït el nombre de productes fitosanitaris autoritzats a la gestió d'espais verds. Des d‟aquests organismes es demana augmentar l‟ús de <b>programes de maneig integral de plagues</b> amb <b>control biològic</b> i reduir l‟ús d‟insecticides. El control biològic pot oferir nivells de control similars o millors als del control químic i no es creen resistències. Aquest mètode comporta una gran acceptació social dins una ciutat o un negoci.

Els nostres serveis

Els nostres serveis inclouen:

  • Estudi inicial de l’estat fitosanitari de l’arbrat urbà o espai verd
  • Seguiment de plagues i enemics naturals
  • Alliberaments d’enemics naturals autòctons al medi
  • Subministrament d’enemics naturals com a distribuïdors
  • Disseny de refugis de fauna auxiliar com a reservoris de fauna útil al llarg de l’època hivernal.