Forestals
Per al control de seguiment de les plagues
Forestals
Per al control de seguiment
de les plagues

OpenForest


OpenForest és el departament de OpenNatur dedicat a les Solucions agroecològiques específiques de les principals plagues que afecten al sector forestal.
La major conscienciació de la societat, així com l'increment notori de l'ús del bosc com a àrea recreativa, requereix d'un canvi substancial en la visió i en el mètode d'actuar respecte a la gestió de les plagues forestals . De manera que les actuacions que es duen a terme en els boscos, siguin el més respectuoses possibles amb el medi natural, i sempre justificades mitjançant decisions tècniques.
A part de la detecció sistemàtica de danys, es disposa d'esquers (feromones i atraients), que situats en un determinat tipus de trampa, serveixen per caçar i calcular mitjançant recomptes setmanals, el nivell poblacional de la plaga. Això ens dóna una valuosa informació que ens permetrà decidir quin és, en cas necessari, l'actuació més apropiada a dur a terme en cada moment.

Plagues


OpenNatur disposa de gran varietat de atraients i trampes per a les principals plagues forestals que pot desplegar i seleccionar a continuació.

Plagues

Plagas
Tomicus piniperda (Barrenillo del pino)
Rhyacionia buoliana
Lymantria dispar
Lymantria monacha
Scolytus multistriatus
Scolytus Scolytus
Gypsonoma aceriana
Dendrolimus pini
Tortrix viridana
Zeuzera pyrina
Ips acuminatus
Ips sexdentatus
Ips typographus
Paranthrene tabaniformis
Thaumetopoea pityocampa
Cossus cossus
Orthotomicus erosus
Hylurgus ligniperda

Activitats d'investigació


A causa de la creixent preocupació de la societat en aspectes mediambientals, el major ús del bosc com a zones recreatives, així com les estrictes restriccions imposades des d'Europa (únicament les administracions estaran autoritzades per dur a terme aplicacions aèries en els boscos, i sempre que aquestes estiguin plena i tècnicament justificades).
Això provoca que els mètodes de control racional s'estenguin cada vegada més i siguin més demandats, de manera que OpenNatur innova buscant nous esquers, feromones, atraients per al monitoratge, captura massiva o confusió sexual d'altres plagues forestals , o per millorar les existents.
Aquest treball de recerca es porta a terme de forma pròpia i també a través de col·laboradors, indispensables per a la realització dels corresponents assajos.

Vídeos de muntatge de trampes


Selecció de vídeos de com s'han de muntar les diferents trampes i instal·lar els esquers, les feromones i els atraients al seu interior.
Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Customer Support Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Name and surname

Reason for your visit

Telehone contact

Your email

Comments

How did you hear about OpenNatur?

How do you prefer to be answered?

I have read and accept the privacy policy

We treat the information you provide us with in order to send you advertising related to our products and services by any means (postcard, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation about whether OPENNATUR SL is treating your personal data, therefore you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected.